Izsludināta LEADER projektu konkursa IX kārta

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa IX kārtu sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 2. novembra līdz 2020. gada 2. decembrim.

Projektu konkursi norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesnieguma pieņemšana no 2020. gada 2. novembra līdz 2020. gada 2. decembrim.

Projekta konkursa IX kārtā pieejams finansējums 44168.42 EUR.

Projektu pieņemšana notiks (MK not. nr. 590) 5.2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcībā (sabiedriskā labuma projekti): 5.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana - 44168.42 EUR.

Sludinājuma teksts IX kārtai

Rīcības plāns IX kārtai

Informācija LEADER projektu rakstītājiem

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Alojas novads - Alojas un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku un Staiceles pagasti; Kocēnu novads – Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasti; Krimuldas novads – Lēdurgas pagasts; Limbažu novads – Limbažu pilsēta, Katvaru, Umurgas, Vidrižu un Limbažu pagasti un Pārgaujas novads – Straupes un Stalbes pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājaslapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam ŠEIT.

Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"";

Grozījumi MK noteikumiem Nr.590, kas stājušies spēkā no 15.02.2019. ŠEIT.

Paraugi, lai veiktu cenu apzināšanu:

-Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu;

-Rezultātu apkopojums;

-Apliecinājums par interešu konflikta neesību (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104).

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

- Atbalsta pretendenta  pašnovērtējums  par  projekta  atbilstību  vietējās  attīstības  stratēģijā  attiecīgajai  rīcībai  noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 5. rīcībai

- Fiziskai personai, Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu;

- Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika ŠEIT.

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. gadam) ŠEIT.

Vairāk par LEADER atbalsta pasākumiem skatīt Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ŠEIT.

Kontaktinformācija:

Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv;