Noslēgusies LEADER projektu konkursa XIV kārta

2023. gada 13. novembrī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludinātajā sabiedriskā labuma LEADER projektu konkursa XIV kārtā.

Projektu konkurss tika izsludināts Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 128867.97 EUR.

Pavisam tika iesniegti 20 projektu pieteikumi (XIV kārtas iesniegto projektu apkopojums) par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 276022.90 EUR apmērā:

3.Rīcībā "Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai" iesniegti 7 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 121408.80 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XIV kārtā – 64433.99 EUR).

3. Rīcībā izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.

4.Rīcībā "Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana" iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 154614.10 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XIV kārtā – 64433.99 EUR).

4. Rīcībā izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.

Biedrībā Vidzemes lauku partnerība "Brasla" projekti tiks izvērtēti atbilstoši "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā" noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Projektu vērtēšanas dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Paldies projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi!

Informācija papildināta 18.12.2023.