Starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā"

2019. gada 23. maijā apstiprināts starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā"

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauku apvidu teritorijās, stiprinot saikni pār novadu teritorijām, rosinot pašvaldības un privāto personu (juridisko un fizisko) sadarbību, lai nodrošinātu informētu un ilgtspējīgu dabas vērtību mantojuma izmantošanu tūrismā.

Projekta laikā notiks dabas taku teritorijas maršrutu izpētes, testēšanas pasākumi Latvijā un Somijā, sekmējot mazās uzņēmējdarbības attīstību, tūrisma piedāvājumu kvalitātes palielināšanu. Sadarbības projektā plānoti interaktīvi informatīvie semināri, ievadlekcijas, publiski, izglītojoši pasākumi ar tūrisma jomas speciālistu un ekspertu piedalīšanos, aicinot iesaistīties vietējos iedzīvotājus. Sadarbībā ar Somijas vietējās rīcības grupas dalībniekiem un tūrisma speciālistiem notiks pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese esošo dabas taku izpētē un pilnveidošanā.

Projekts Nr. 19-00-A019.333-000001 “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Projekta aktivitātes.