SVVA stratēģijas ieviešanas novērtējums par 2016.-2019.gadu

Atbilstoši MK Nr.125 47.4.3. apakšpunktam  katru gadu vietējās rīcības grupas novērtē sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā.

Vdzemes lauku partnerība "Brasla" SVVA stratēģijas ieviešanas novērtējums par 2016.-2019.gadu.

Rezultatīvie rādītāji iegūti apkopojot informāciju par uzraudzībā esošajiem LEADER programmā realizētiem projektiem, kā arī veikts Vidzemes lauku partnerības "Brasla" darbības novērtējums.

SVVA stratēģijas ieviešanas novērtējumu sagatavoja Līga Kārkliņa un Zanda Krūmiņa.