Vidzemes lauku partnerības "Brasla" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" 4. oktobrī stratēģijas atlases komitejai prezentēja sagatavoto sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju 2023.-2027.gadam. Decembrī Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz Stratēģiju atlases komitejas pozitīvo atzinumu, pieņēma lēmumu par SVVA stratēģijas apstiprināšanu.

Stratēģijas vīzija - Lauku apvidi mijiedarbībā ar pilsētām ir dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīga vide ar iniciatīvām bagātu pilsonisko sabiedrību un spēcīgām kopienām.  Nozīmīga dabas resursu un kultūrvēsturisko vērtību ilgtspējīga izmantošana vietējās ekonomikas stiprināšanai.

Kā apliecina veiktā pētījuma rezultāti par “Vidzemes lauku partnerības “Brasla” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam” ieviešanu, biedrība ar atzinīgiem rezultātiem īstenojusi iepriekšējā posma rīcības grupas darbības stratēģiju. Tādēļ, uzsākot jauno stratēģijas plānošanas posmu, ņemts vērā pēctecīgums un iepriekšējās darbības izvērtējums.

Jaunajā posmā 2023.-2027. g. sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija pamatos saskaņota ar iepriekšējās stratēģijas kursu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Ņemti vērā Vidzemes lauku partnerības “Brasla” galvenie noteiktie darbības virzieni un rezultatīvo rādītāju izvērtējums, oriģinālo pētījumu dati par vietas potenciāla izmantošanas iespējām, uzņēmējdarbības attīstību un vietējo kopienu vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanai. Precizēts nākotnes redzējums, konkretizējot ar LEADER instrumentu palīdzību sasniedzamās iespējas un respektējot, ka šis nav vienīgais atbalsta instruments lauku telpas attīstības veicināšanai novados. Galvenie darbības virzieni ir saskaņoti ar Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu un paredzētās rīcības ir saskaņotas ar pašvaldību un reģionāla līmeņa plāniem, bet vienlaikus nedublē tajos paredzēto darbību īstenošanu. Stratēģijā īpaši uzsvērta līdzsvarotas attīstības nepieciešamība, veicamo darbību efektivitāte, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana jauniešiem, nodarbinātības risinājumi, meklēta inovatīva pieeja problēmu risināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Vietējās attīstības stratēģija izstrādāta, ņemot vērā uz sabiedrības vietējām vajadzībām balstītu pozitīvu pārmaiņu nepieciešamību, kas pamatā apzinātas, īstenojot 13 iedzīvotāju darba grupu seminārus ar strukturētu vajadzību identificēšanu un darbības prioritāšu noteikšanu, inovatīvu problēmu risinājumu meklējumiem. Sabiedrības līdzdalība stratēģijas izstrādē nodrošināta iespējami efektīvi, organizējot minētos darba seminārus pēc teritoriālās pārstāvniecības principiem, kā arī rīkojot dažādu iesaistīto pušu darba grupas stratēģijas izstrādes nosacījumu apspriešanai.

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027. gadam lasīt ŠEIT.

SVVA stratēģijas prezentācija: