Izsludināta LEADER projektu konkursa VI kārta uzņēmējdarbības atbalstam un VII kārta sabiedriskā labuma projektiem

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa VI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2019. gada 5. marta līdz 2019. gada 5. aprīlim un sabiedriskā labuma LEADER projektu konkursa VII kārtu no 2019. gada 25. marta līdz 2019. gada 25. aprīlim.

Projektu konkursi norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina sabiedriskā labuma LEADER projektu konkursa VII kārtu.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2019. gada 25. marta līdz 2019. gada 25. aprīlim.

Projekta konkursa VII kārtā pieejams finansējums 287 434,90 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) 5.2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcībās (sabiedriskā labuma projekti):

4.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai – 114 973,96 EUR;

5.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana – 172 460,94 EUR.

Sludinājuma teksts VII kārtai ŠEIT.

Rīcības plāns VII kārta

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa VI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam.

 

Projektu iesnieguma pieņemšana no 2019. gada 5. marta līdz 2019. gada 5. aprīlim.

Projekta konkursa VI kārtā pieejams finansējums 482 604,76 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās (uzņēmējdarbības atbalsta projekti):

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 265 432,62 EUR;

2.Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 144 781,43 EUR;

3.Rīcība: Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana – 72 390,71 EUR.

Sludinājuma teksts VI kārtai ŠEIT.

Rīcības plāns VI kārta

Informācija LEADER projektu rakstītājiem

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Alojas novads; Kocēnu novads – Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasti; Krimuldas novads – Lēdurgas pagasts; Limbažu novads – Limbažu pilsēta, Katvaru, Umurgas, Vidrižu un Limbažu pagasti un Pārgaujas novads – Straupes un Stalbes pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājaslapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam ŠEIT.

Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"";

Grozījumi MK noteikumiem Nr.590, kas stājušies spēkā no 15.02.2019. ŠEIT;

NACE 2 klasifikators (2.red.);

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā".

Veidlapas:

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas");

Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts);

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740);

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators;

Līgums par Eiropas Savienības darbību I pielikums.

Paraugi, lai veiktu cenu apzināšanu:

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu;

Rezultātu apkopojums;

Apliecinājums par interešu konflikta neesību (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104).

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

- Atbalsta pretendenta  pašnovērtējums  par  projekta  atbilstību  vietējās  attīstības  stratēģijā  attiecīgajai  rīcībai  noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 1.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 2.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 3.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 4.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 5.Rīcībai.

- Fiziskai personai, Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu;

- Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;

- Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā.

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika ŠEIT.

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. gadam) ŠEIT.

Vairāk par LEADER atbalsta pasākumiem skatīt Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ŠEIT.

Prezentācija LEADER projektu rakstītājiem ŠEIT.

Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts: Liga@brasla.lv.