Apstiprināts starpvalstu sadarbības projekts "Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG "No Salacas līdz Rūjai" un tās sadarbības partneru Latvijā un

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis starpvalstu projektu Nr. 19-00-A019.333-000004 "Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG "No Salacas līdz Rūjai" un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās", kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Projektā plānotās aktivitātes tiks īstenotas kopā ar projekta sadarbības partneriem – vietējo rīcības grupu Vidzemes lauku partnerību "Brasla" un Vācijas vietējo rīcības grupu "Flechtinger Hohenzug".

Sadarbības projekta mērķis ir īstenot pasākumu kopumu, kas sekmēs VRG un tā sadarbības partneru darbības teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un uzņēmējdarbības jomu paplašināšanos, kas ilgtermiņā paaugstinās dzīves kvalitāti lauku reģionos un saglabās mūsu pamatvērtības. Projektā plānotās darbības uzņēmējiem dos ierosmi un zināšanas izmatot līdz šim neizmatotus resursus, un tie ir - vērtīgu kultūraugu audzēšanas iespējas izstrādātos (degradētos) kūdrājos, to izmatošanas dažādošana un jaunu materiālu ražošanu, izmantojot lauksaimniecības blakus produktus. Projekta rezultāti pozitīvi ietekmēs jaunu pakalpojumu veidošanos kā arī tiks iegūti produkti ar augstu pievienoto vērtību. Ir sastādīts pasākumu un aktivitāšu plāns 2 gadu garumā:

1. 2019. gada 21.-26. jūlijs. 6 dienu mācību un pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju. Eksperts – Māris Narvils (LLKC), Jānis Saulītis. Mācības un objektu apmeklējumi. Pieredzes apguve par piemērotāko kultūraugu izvēli revitalizētās teritorijās, par Plūškoku audzēšanu, šķirņu izvēli un produktu pārstrādi. Teorētisks un interaktīvs seminārs. Plūškoku dārzu apmeklējums. Degradēto teritoriju apsaimniekošana un lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā.

2. Vācu partneru - VRG "Flechtinger Hohenzug" speciālistu, Hohe Borde pašvaldības darbinieku un teritorijas uzņēmēju vizīte Latvijā. 2019. gada rudens. Eksperts - Māris Narvils. Plūškoku audzēšanas pieredze Latvijā, teorētiskais un praktiskais seminārs; Plūškoku un dzērveņu audzētāju saimniecību apmeklējumi (z/s "Meldri" Nīcas novads, SIA Very Berry, Apes novads); Praktiskais seminārs - darbnīca. Plūškoku augļu un produktu pagatavošana saskaņā ar Vācu partneru receptūrām.

3. LIFE "REstore" projekta (https://restore.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi/) radītā degradēto kūdrāju novērtēšanas instrumenta pielietojuma izmēģinājums pilotteritorijā. (Kocēnu novads, 2019. gada oktobris) Aktivitātē iesaistīti konsultanti no SIA Silava - Ainārs Lupiķis un LU - Inese Silamiķele.

4. Dabas un l/s blakusproduktu izmantošana būvniecībā. Pieredzes pārneses pasākums - būvniecības paraugu/objektu apmeklējums. (Pierīgas reģions, Madonas novads, Rēzeknes novads) 2020. gada pavasaris. Eksperts - Jānis Saulītis.

5. Praktiskais seminārs darbnīcā "Dabas un lauksaimniecības blakusproduktu izmantošanu būvmateriālu izgatavošanā". Eksperts - Jānis Saulītis.

6. Praktiskais seminārs darbnīcā. Tradicionāli un inovatīvi produkti no plūškoku ziediem un augļiem.

7. Projekta noslēguma Konference 2020. gada 2. vai 3. cet. Projekta rezultātu apkopojums.

Projekta laikā tiks sagatavoti un iespiesti metodiskie materiāli: Jānis Saulītis "Dabas un lauksaimniecības blakusproduktu izmantošanu būvmateriālu izgatavošanā"; Inese Silamiķele, Ainārs Lupiķis. Informatīvā materiāla izdošana "Degradēto kūdrāju novērtējums un kartēšana"; "Restore" instrumenta sagatavošana (datu atlase) un pielietojuma rezultāti trijās VRG partneru pilotteritorijās.

Projekta aktivitātes.