Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

• starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī;

• starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām un līdzīgām organizācijām Eiropas Savienības dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas aktivitātes.

Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Atbalsta pretendents - vietējā rīcības grupa, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz EUR 100 000.

Atbalsta intensitāte - 100%.

Vairāk informācijas skatīt Lauku atbalsta dienesta mājaslapā ŠEIT.

Regulējošie Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai" ŠEIT.

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" ir īstenojusi vienu starpteritoriālo sadarbības projektu un vienu starpvalstu sadarbības projektu, kā projekta partneris ir iesaistījusies trīs starpteritoriālos sadarbības projektos un vienā starpvalstu sadarbības projektā, vairāk ŠEIT.


Par biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" mazo projektu konkursā "BRASLA-2015" apstiprinātajiem projektiem (12.01.2015.-09.02.2015.) vairāk ŠEIT.