Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam

22/nov/2023

Biedrības “Vidzemes lauku partnerība "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija apstiprināta 2023. gada 11. jūlijā (Padomes sēdes protokols nr. 4-4.2/020), kuru īstenos, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) fonda finansējumu.

Stratēģijas vīzija – Lauku apvidi mijiedarbībā ar pilsētām ir dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīga vide ar iniciatīvām bagātu pilsonisko sabiedrību un spēcīgām kopienām.  Nozīmīga dabas resursu un kultūrvēsturisko vērtību  ilgtspējīga izmantošana vietējās ekonomikas stiprināšanai.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam skatīt ŠEIT.


Vidzemes lauku partnerības "Brasla" prezentācija par sagatavoto Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027.


Noteikumi Stratēģijas  2023.-2027. īstenošanai

SVVA stratēģijas īstenošu veic atbilstoši:

MK noteikumiem Nr.580 (2023. gada 10. oktobrī) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana".

MK noteikumiem Nr.113 (2023. gada 7. martā) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai


“Fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi“ Lauku biļete” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”


“Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.- 2027.gadam”

 

Metodika “Vienotās likmes finansējums sagatavošanas un vispārējām izmaksām un to piemērošana Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”

Vizuālās identitātes vadlīnijas 2021.-2027. 

Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu ELFLA  finansējuma saņēmējiem nodrošināt projekta publicitāti.

Vadlīnijās skaidrotas un aprakstītas ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās un rekomendētās ELFLA projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošana.

https://www.lad.gov.lv/lv/vizualas-identitates-vadlinijas-2021-2027-gadam

Dokumentu veidlapas

Atbalsta pretendenta PAŠNOVĒRTĒJUMA veidlapa

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators 

Ekonomiskās dzīvotspējas aprēķins

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

Atbalsta pretendenta deklarācija, Nr. 113 1. pielikums


Projektu vērtēšanas process Vidzemes lauku partnerība "Brasla"

Projektu vērtēšana biedrībā Vidzemes lauku partnerība „Brasla” notiek balstoties uz Padomes apstiprināta "Projektu vērtēšanas un uzraudzības komisijas nolikuma" un izstrādātiem SVVA (sabiedrības virzītas vietējās attīstības) stratēģijas 2023.-2027.gadam vērtēšanas kritērijiem.

Padomes locekļa interešu konflikta deklarācija

– Vērtētāja interešu deklarācija

Vērtēšanas komisijas sastāvu veido biedrības biedri, Padomes locekļi, piesaistīti neformālie eksperti ar pieredzi Eiropas Savienības, valsts, pašvaldību u.c. finansētu projektu vadīšanā, īstenošanā, kā arī vietējās teritorijas uzņēmēji. Vērtēšanas komisijas locekļi ir iesaistījušies SVVA stratēģijas un kritēriju sagatavošanas procesā.

Projektu vērtēšanas process norit lojāli pret visiem iesniedzējiem, gadījumā, ja starp vērtētājiem kādā no kritērijiem ir norādīts "max" un pretēji "min" punktu skaits, vērtētājiem tiek lūgts atkārtoti pārvērtēt šo kritēriju, kā arī neprecīzas vai nepietiekamas informācijas gadījumā tiek lūgts iesniegt papildus precizējumus lēmuma pieņemšanai.