Vidzemes lauku partnerība "Brasla" ir sabiedriska organizācija, kas apvieno ekonomiskos, sociālos un publiskos partnerus, ar mērķi veicināt teritorijas dzīves kvalitātes uzlabošanu, piesaistot LEADER programmas atbalstu. LEADER programma ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" jau 16 gadus izmanto LEADER programmas sniegtās iespējas. Līdz šim LEADER projektu konkursos ir apstiprinātas un īstenotas 127 projektu iesniedzēju ieceres, no kurām 68 atbalsta uzņēmējdarbību un 59 sabiedriskas nozīmes aktivitātes. Līdztekus tiek īstenoti vairāki sadarbības projekti, kas vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību, vietējo dabas resursu saglabāšanu un izmantošanu tūrisma nozarē.

Braslas stāsti ir video raidījumu cikls par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā mītošiem cilvēkiem, kuri ar neatlaidīgu, godprātīgu darbu un LEADER projektiem ir realizējuši savas ieceres. Raidījumu ciklā iepazīsiet projektu īstenotājus, kuri realizējuši/ieviesuši sabiedrībai nozīmīgus projektus un attīstījuši dažādas uzņēmējdarbības nozares Cēsu, Limbažu, Siguldas, Valmieras novadu teritorijās.

Raidījuma cikls "Braslas stāsti":

Braslas stāsti 2020

Braslas stāsti 2018

Braslas stāsti 2015


Sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, 2022. gadā noslēdzās starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", kura ietvaros organizēti Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā esošo dabas taku izpētes pasākumi, tūrisma konference, pieredzes apmaiņa Somijā un Latvijā, kā arī veikti labiekārtošanas darbi.

Projektā paveiktais atspoguļots četros video stāstos, tajos izcelti pārrobežu sadarbības ieguvumi un rezultāti - uzlabota tūrisma infrastruktūra (izveidota pastaigu taka, uzstādītas BIO tualetes, labiekārtotas atpūtas vietas ar galdiem, soliem un informācijas stendiem Staicelē, Alojā, Braslavā, Brīvzemniekos, Zilākalnā, Umurgā, Lēdurgā, Straupē) un iepazītas atpūtas vietas SILMU teritorijā.

1.video atspoguļoti projekta ietvaros veiktie labiekārtošanas darbi Staicelē, Alojā, Braslavā, Brīvzemniekos un Umurgā

 2.video atspoguļotas projekta ietvaros iepazītās atpūtas vietas SILMU teritorijā

3.video atspoguļoti projekta ietvaros veiktie labiekārtošanas darbi Straupē

4.video atspoguļoti projekta ietvaros veiktiem labiekārtošanas darbi Lēdurgā un Zilākalnā 

Projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", Nr. 19-00-A019.333-000001, īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.


Projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana", Nr. AIF/2022/KAPAC2/44, ietvaros tapis smilšu kino stāsts, kurā, no biedrības dibināšanas brīža, parādīta, izstāstīta un izzīmēta Vidzemes lauku partnerības "Brasla" darbība, vērtības, sasniegumi un teritorija, kuru attīstījuši vietējie iedzīvotāji.

Paldies smilšu kino māksliniecei Zanei Pumpurei-Prāmniecei no SIA "Deserto" par emocionālo baudījumu un elpu aizraujošo stāstu, kurā savīta mūsu dzīve! 

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".