Projektu vērtēšanas process Vidzemes lauku partnerībā "Brasla"

Projektu vērtēšana biedrībā Vidzemes lauku partnerība „Brasla” notiek balstoties uz Padomes apstiprināta "Projektu vērtēšanas un uzraudzības komisijas nolikuma" un izstrādātiem SVVA (sabiedrības virzītas vietējās attīstības) stratēģijas 2014.-2020.gadam vērtēšanas kritērijiem.

– Individuālā LEADER projekta vērtējuma lapa:

1.Rīcībai - Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana

2.Rīcībai - Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

– Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Padomes locekļa interešu konflikta deklarācija

– Vērtētāja interešu deklarācija

Vērtēšanas komisijas sastāvu veido biedrības biedri, Padomes locekļi, piesaistīti neformālie eksperti ar pieredzi Eiropas Savienības, valsts, pašvaldību u.c. finansētu projektu vadīšanā, īstenošanā, kā arī vietējās teritorijas uzņēmēji, skaitā līdz 25 cilvēkiem, kas nodrošina plašāku teritoriālo un interešu pārstāvniecību. Vērtēšanas komisijas locekļi ir iesaistījušies SVVA stratēģijas un kritēriju sagatavošanas procesā, savas zināšanas un kompetences līmeni paaugstinājuši piedaloties profesionālu lektoru (Zemgales NVO centra valdes pr.js U.Dūmiņš, Dr.geogr., docents A. Klepers) vadītos apmācību semināros "Kā novērtēt projektu?".

Projektu vērtēšanas process norit lojāli pret visiem iesniedzējiem, gadījumā, ja starp vērtētājiem kādā no kritērijiem ir norādīts "max" un pretēji "min" punktu skaits, vērtētājiem tiek lūgts atkārtoti pārvērtēt šo kritēriju, kā arī neprecīzas vai nepietiekamas informācijas gadījumā tiek lūgts iesniegt papildus precizējumus lēmuma pieņemšanai.

Apkopojums par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" vērtēšanas komisijas locekļu pieredzi saistībā ar ES, Valsts finansētiem projektiem.