Noslēgusies LEADER projektu konkursa I kārta

30/mai/2024

2024. gada 29. aprīlī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludinātajā LEADER projektu konkursa I kārtā uzņēmējdarbības atbalstam.

Projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 399264,92 EUR apmērā.

1.Rīcībā: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana pavisam tika iesniegti 8 projektu pieteikumi (I kārtas iesniegto projektu apkopojums) par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 256151,2 EUR apmērā.

1.Rīcībā izvērtēto, sarindoto projektu saraksts ŠEIT.

Biedrībā Vidzemes lauku partnerība "Brasla" projekti tika izvērtēti atbilstoši "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā" noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Projektu vērtēšanas dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

LEADER projektu dzīves cikls

Paldies projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi!

Informācija sagatavota 30.04.2024., atjaunota 30.05.2024.


Izsludināta LEADER projektu konkursa I kārta uzņēmējdarbības atbalstam

29/feb/2024

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa I kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2024. gada 29. marta līdz 29. aprīlim.
 

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības "Brasla" SVVA stratēģijai 2023.-2027. gadam un 2023. gada 10. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2024. gada 29. marta līdz 29. aprīlim.

Projektu konkursa I kārtā pieejamais finansējums 399264,92 EUR.

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana.

Atbalsta intensitāte:  Pamata atbalsta likme –40%,  bet vietējā attīstības stratēģijā noteiktos gadījumos tā var tik paaugstināta līdz 65 % vai 75%;

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:  

  • Līdz 100 000,00 EUR;
  • Fiksētais maksājums “Lauku biļete” līdz 15 000,00 EUR.

Sludinājuma teksts I kārtai pieejams ŠEIT.

Rīcības plāns I kārta

Informācija LEADER projektu rakstītājiem

LEADER I kārta uzņēmējdarbības atbalstam PREZENTĀCIJA

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Limbažu novads - Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Staiceles, Umurgas un Vidrižu pagasti; Valmieras novads - Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti; Siguldas novads - Lēdurgas pagasts un Cēsu novads - Stalbes un Straupes pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) - https://eps.lad.gov.lv/login.  Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt ŠEIT.

 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam ŠEIT.


Normatīvie akti:

Veidlapas:

Atbalsta pretendenta PAŠNOVĒRTĒJUMA veidlapa

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators 

Grūtībās nonākuša uzņēmuma skaidrojums

Uzņēmuma prognozētā naudas plūsma

Ekonomiskās dzīvotspējas aprēķins

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

Atbalsta pretendenta deklarācija, Nr. 113 1. pielikums

Paraugi, lai veiktu cenu apzināšanu:

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

Rezultātu aokopojums

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2021.-2027.gadam) ŠEIT.

LEADER/SVVA publicitātes plakāts 2021.-2027. gadam (A3 izmēram, vertikāls)

LEADER/SVVA publicitātes plakāts 2021.-2027. gadam (A3 izmēram, horizontāls)