Apstiprināts starpteritoriāls sadarbības projekts "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" (RFRU)

Latvijas uzņēmējdarbības vides attīstība pēdējo gadu laikā strauji aktivizējusies. Latvijā izplatītākais instruments pētījumiem (t.sk. uzņēmējdarbībā un saistītajās jomās) ir starptautisks pētījums ‘Doing Business’. 2018.gada pētījumā 190 valstu konkurencē Latvija ierindota 19.vietā vai 8.vietā ES dalībvalstu vidū. Salīdzinot ar 2017.gadu, kāpums novērots uzņēmējdarbības uzsākšanas jomā (Avots ‘Latvijas Nacionālā reformu programma “Eiropa 2020” ‘).

Savukārt Latvijas uzņēmējdarbības vidē Mazais bizness (jeb uzņēmumi, kuri nodarbina mazāk kā 50 darbiniekus MVU) apgrozījums sastāda 42.18% no kopējas apgrozījuma summas Latvijas uzņēmumiem. No kopskaita 47% MVU izvietota reģionos (Avots: Lursoft). Šie rādītāji atkārtoti apliecina Mazā biznesa nozīmīgumu Latvijas, īpaši reģionu, uzņēmējdarbībā. MVU, reģionu lauku apvidos, nereti ražo produktus ar zemu pievienoto vērtību un konkurētspēju, salīdzinoši neliels ir inovatīvo uzņēmumu skaits. Trūkst līdzekļu un prasmju izmantot jaunākās tehnoloģijas, kā arī nav pietiekama iesaiste klasteros un citās sadarbības programmās ar atbalsta piesaisti. Kā būtiskāko MVU izaugsmē paši uzņēmēji min apgrozāmo līdzekļu pieejamību. Nereti vajadzīgi vien pāris simti jeb tūkstoši EUR, lai iecerētais realizētos. Banku sektorā ir zināmi ierobežojumi aizdevumam uzņēmumiem - izskatīšanas izmaksas, finanšu rādītājiem ir jābūt pozitīviem, ķīlas, kredīta pieteikumā plānotais var atšķirties no realitātes. Vēl ierobežotākas ir iespējas no jauna izveidotiem uzņēmējiem. Banku sektorā jauna uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu pieejamība faktiski ir neiespējama. Ātro jeb nebanku kredītu piedāvājums ir dārgs aizdevuma % likmēm. Atsevišķos reģionos (Pierīgas reģionā KKS ‘Allažu saime’) veiksmīgi darbojas krājaizdevu sabiedrības. To darbība ierobežo aizdevumu izsniegšanu juridiskām personām (izņemot zemnieku saimniecības) un noteikta darbības teritorija. Tomēr krājaizdevu sabiedrību darbības princips ir viens no risinājumiem ātrai finanšu piesaistei, īpaši nelielos apjomos. Jautājuma atbildi kā atrisināt esošo un no jauna izveidoto uzņēmumu finanšu piesaistes vajadzības reģionos, pielāgojot krājaizdevu sabiedrību darbības principu, 2018.gada sākumā aizsākušas risināt atsevišķas BDR LEADER grupas Latvijā. 2018.gada nogalē 6 BDR LEADER biedrības ir saņēmušas Lauku Atbalsta dienesta labvēlīgu lēmumu projekta ieviešanai ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ (LAP 2014-2020  pasākuma 19.3.’Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība’ aktivitātē 19.32 ‘Starpteritoriālā sadarbība’). Projekta ieviešanas periods 2020.gada 01.aprīlis. Projekta kopējais budžets 99 234.17 EUR. Projektā iesaistījušies Sadarbības partneri: BDR ‘Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība’ (Vadošais partneris), BDR ‘Biedrība Kandavas Partnerība’, BDR ‘Vidzemes lauku partnerība Brasla’, BDR ‘Biedrība Pierīgas Partnerība’, BDR ‘Lauku partnerība Ziemeļgauja’, BDR ‘Biedrība No Salacas līdz Rūjai’. Projekta ietvaros paredzēts meklēt praktiskus risinājumus aizdevuma finanšu platformas izveidei mērķa grupām – fiziskām un juridiskām personām, paredzot aizdevumiem konkurētspējīgas % likmes (atbilstoši vidējām likmēm banku sektorā). Projektā noteiktie rezultāti - Finanšu platformas juridiskā forma un finanšu apsaimniekošanas juridiskie risinājumi (Līgumi ), IT programmas specifikācijas finanšu apsaimniekošanai, Pētījums par mērķa grupas – aizņēmēju tipiem un vajadzībām, zīmols finanšu platformas popularizēšanai. Paralēli noteikto rezultātu sasniegšanai, Projekta aktivitāšu ietvaros, Sadarbības partneri paredzējuši organizēt kopskaitā 12 tikšanās ar esošajiem aizdevumu kā arī citu finanšu resursu apsaimniekotājiem reģionos, un tikšanās ar potenciālajiem aizņēmējiem to vajadzību apzināšanai. Plānotas vismaz 6 reģionālās konferences par tēmām reģiona uzņēmējdarbību veicinoši instrumenti un metodes. Informācija par projekta aktivitātēm tiks publicēta pirms to ieviešanas, aicinot jebkuru interesentu iesaistīties projekta publiskajās aktivitātēs.   Sagatavoja: BDR ‘Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība’ K.Ragaine-Volnianko Kristine.ragaine@llkc.lv t.:26307940

Projekta aktivitātes.