Izsludināta LEADER projektu konkursa XIII kārta uzņēmējdarbības atbalstam

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XIII kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2022.gada 12.novembra līdz 2022.gada 12.decembrim.

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības "Brasla" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", 5.1. aktivitāte "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2022.gada 12.novembra līdz 2022.gada 12.decembrim.

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām pieejamais finansējums 287220.49 EUR.

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 172332.30 EUR.

2.Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 114888.19 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

♦ 50 000 EUR;

♦ 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Sludinājuma teksts XIII kārtai pieejams ŠEIT.

Rīcības plāns XIII kārtai pieejams ŠEIT.

Informācija LEADER projektu rakstītājiem

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Limbažu novads - Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Staiceles, Umurgas un Vidrižu pagasti; Valmieras novads - Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti; Siguldas novads - Lēdurgas pagasts un Cēsu novads - Stalbes un Straupes pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) - https://eps.lad.gov.lv/login. Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti. Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt ŠEIT.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem un veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" mājaslapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā ŠEIT.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam ŠEIT.

Normatīvie akti:

- 2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"";

- NACE 2 klasifikators (2.red.);

- 2014.gada 30.septembra NK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā".

Rokasgrāmatas:

- Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020.gadam) ŠEIT;

- Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators 2021;

- EPS rokasgrāmata uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem ŠEIT;

- Skaidrojums par saistītu vienotu uzņēmumu;

- Līgums par Eiropas Savienības darbību I pielikums (Pamatizejvielu saraksts);

- Kas ir de minimis?

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

Projekta iesniegumam pievienojamie pavaddokumenti (paraugs no EPS) ŠEIT.

Paraugi, lai veiktu cenu apzināšanu:

- Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu;

- Rezultātu apkopojums;

- Apliecinājums par interešu konflikta neesību (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104).

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

- Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 1.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 2.Rīcībai.

- Fiziskai personai - Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu;

- Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;

- Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā.

Vairāk par LEADER atbalsta pasākumiem skatīt Lauku atbalsta dienesta mājaslapā ŠEIT.


Kontaktinformācija:

Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts: Liga@brasla.lv.