Noslēgusies LEADER projektu konkursa XII kārta

2022.gada 28.martā noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludinātajā sabiedriskā labuma LEADER projektu konkursa XII kārtā.

Projektu konkurss tika izsludināts Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 224040,04 EUR apmērā.

Pavisam tika iesniegti 26 projektu pieteikumi (XII kārtas iesniegto projektu apkopojums) par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 386657,90 EUR apmērā:

3.Rīcībā "Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai" iesniegti 15 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 242512,88 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XII kārtā – 89616,02 EUR).

3.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts

4.Rīcībā "Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana" iesniegti 11 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 144145,02 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XII kārtā – 134424,02 EUR).

4.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts

Biedrībā Vidzemes lauku partnerība "Brasla" projekti tika izvērtēti atbilstoši "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā" noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Projektu vērtēšanas dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Paldies projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi!

Informācija papildināta 02.05.2022.