Saulainu Līgo dienu un lustīgu Jāņu dienu!

Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu:
Saule sienu žāvēdama,
Bite – ziedus lasīdama.

/Latv.t.dz./