Izsludināta LEADER projektu konkursa XI kārta uzņēmējdarbības atbalstam

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2021.gada 26.decembra līdz 2022.gada 26.janvārim.

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.1. aktivitāte "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2021.gada 26.decembra līdz 2022.gada 26.janvārim.

Projektu konkursa XI kārtā pieejamais finansējums 464661.12 EUR.

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 278796.67 EUR.

2.Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 185864.45 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

♦ 50 000 EUR;

♦ 70 000 EUR, ja ieguldījumi  būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Attiecināmo  izmaksu  papildus  nosacījumi: būves  būvniecības,  pārbūves,  ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas, kā arī būvmateriālu iegāde ir attiecināmas tikai augstas gatavības projektiem ar to saprotot, ka plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā.

Sludinājuma teksts XI kārtai pieejams ŠEIT.

Rīcības plāns XI kārta

Informācija LEADER projektu rakstītājiem

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Limbažu novads - Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Staiceles, Umurgas un Vidrižu pagasti; Valmieras novads - Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti; Siguldas novads - Lēdurgas pagasts un Cēsu novads - Stalbes un Straupes pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) - https://eps.lad.gov.lv/login. Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti. Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt ŠEIT.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem un veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājaslapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam ŠEIT.


Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"";

NACE 2 klasifikators (2.red.);

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā".

Veidlapas:

- Līgums par Eiropas Savienības darbību I pielikums;

- Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators 2021.

Kas ir de minimis?

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

Skaidrojums par saistītu vienotu uzņēmumu.

Projekta iesniegumam pievienojamie pavaddokumenti (paraugs no EPS) ŠEIT.

Paraugi, lai veiktu cenu apzināšanu:

- Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu;

- Rezultātu apkopojums;

- Apliecinājums par interešu konflikta neesību (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104).

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

- Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 1.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 2.Rīcībai.

- Fiziskai personai - Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu;

- Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;

- Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā.

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika ŠEIT.

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020.gadam) ŠEIT.

Vairāk par LEADER atbalsta pasākumiem skatīt Lauku atbalsta dienesta mājaslapā ŠEIT.


Informējam, ka valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā klientu konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti vai klātienē, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus, iepriekš savstarpēji vienojoties.

Kontaktinformācija:

Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts: Liga@brasla.lv.